Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WIJzersterk en een Opdrachtgever. Met cliënt wordt de persoon bedoeld die de lessen Remedial Teaching of bijlessen ontvangt.

  • Bij verhindering dient de opdrachtgever de les minimaal 24 uur van tevoren bij de Remedial Teacher af te zeggen. Bij verzuim zonder afzegging wordt de les in rekening gebracht.

  • Bij eventuele verhindering van de Remedial Teacher wordt de opdrachtgever tijdig op de hoogte gebracht en wordt de les op een nader te bepalen tijdstip ingehaald.

  • Beëindiging van afgesproken lessen binnen een vastgestelde contractperiode is niet mogelijk. Zegt de opdrachtgever toch op, dan worden de resterende weken in rekening gebracht volgens het normale tarief en de frequentie van één les per schoolweek.

  • WIJzersterk is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met het onderzoek en de begeleiding van de cliënt.

  • Voor aanvang van de contractperiode ontvangt u een factuur waarop het aantal afgesproken lessen met het bijbehorende tarief staat vermeld.

  • Betaal alstublieft op tijd, binnen 14 dagen na de dagtekening van de factuur. WIJzersterk heeft het recht om bij geen of bij te late betaling haar verplichtingen op te schorten of te annuleren.

  • Eventuele administratiekosten van herinneringen (12 euro bij de tweede en elke volgende herinnering, schriftelijk dan wel telefonisch), incassokosten en rente worden door Wijzersterk doorberekend aan de opdrachtgever.

  • WIJzersterk behoudt zich het recht toe de overeenkomst éénzijdig, met gegronde redenen omkleed, te ontbinden.

  • Met deze overeenkomst gaat WIJzersterk een inspanningsverplichting aan, geen resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat het gewenste resultaat niet gegarandeerd kan worden.

  • De ouders van de cliënt geven (na onderling overleg) toestemming om WIJzersterk informatie te laten uitwisselen met de onderwijsinstelling waar het kind onderwijs volgt, voor zover dit naar beoordeling nodig is voor onderzoek en begeleiding van het kind.